Paydaş Analizi Nasıl Yapılmalıdır? | BCU Digital | Yeni Nesil Dijital Pazarlama Ajansı
Geri

Paydaş Analizi Nasıl Yapılmalıdır?

Paydaşlar, kurumun karar ve faaliyetlerinden olumlu ya da olumsuz etkilenen birey yada gruplardan meydana gelmektedir. Paydaşlar gruplarıyla iki yönlü bir iletişim kurulmalı, projenin başlangıcından karar aşamasına kadar tüm süreçte yer almalıdır.

Paydaşların kurumla ilişkileri belirlenerek iç ve dış paydaş olarak sınıflandırılması yapılmıştır.

İç paydaş

Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş içindeki kişi, grup veya (varsa) ilgili/bağlı kuruluşlardır.

Örnek : Kuruluşun çalışanları, yöneticiler ve yatırımcılar (sahipler, hissedarlar)

Dış Paydaş

Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş dışındaki kişi, grup veya kurumlardır.

Örnek : Müşteriler, tedarikçiler, dağıtımcılar, bankalar ve diğer finans kuruluşları, ilgili kamu ve özel sektör kuruluşları, sivil toplum kuruluşları

Temel ve Stratejik Paydaş

Temel paydaş, bir kuruluşun yaşamını sürdürebilmesine veya rekabet üstünlüğü sağlamasına yardım edecek ana kuruluşlardır.

Stratejik paydaş, bir kuruluşun belirli varlık ve yeteneklerini beraberce kullanarak önem verdikleri belirli amaçları gerçekleştirmek için işbirliği yaptığı diğer bir kuruluştur.

Örnek : Basın ve medya kuruluşları , sivil toplum kuruluşları, eğitim kurumları, sanayi odaları

Paydaş Analizi

Paydaş analizi, mevcut sorundan veya olası projeden etkilenebilecek, tüm paydaş gruplarının katılım stratejilerinin belirlenmesidir.

1.Paydaşların Tespiti

 • Paydaş kuruluşun hangi faaliyet/hizmeti ile ilgilidir?
 • Paydaşın kuruluştan beklentileri nelerdir?
 • Paydaş kuruluşun faaliyetlerini/hizmetlerini ne şekilde etkilemektedir?
 • Paydaşın kuruluşu etkileme gücü nedir?
 • Paydaş kuruluşun faaliyetlerinden hizmetlerinden ne şekilde etkilenmektedir?

2.Paydaşların Önceliklendirilmesi

 • Paydaşların her birinin projeden beklentileri nelerdir?
 • Paydaşların projeden sağlayabilecekleri muhtemel yararlar nelerdir?
 • Hangi paydaşların çıkarları, projenin hedefleri ile çelişmektedir?
 • Paydaşların her biri projeye ne gibi mali katkı sağlayabilecek durumdalar?

3.Paydaşların Değerlendirilmesi

 • Muhtelif paydaşların birbirleri arasındaki ilişkiler nelerdir?
 • Hangi paydaşlar örgütlenmiştir?
 • Kaynakları kim kontrol etmektedir? Bilgi kimin kontrolündedir?
 • Yasal sorumluluk kimdedir?

PAYDAŞIN ÖNEM DERECESİ = ETKİ X ÖNEM

İzle: Paydaşın üniversiteden beklentisini takip et.

Bilgilendir: Paydaşın beklentisini etkileyecek faktörlerde gerçekleşen değişiklerin hakkında paydaşın bilgilendirilmesini sağla.

Çıkarlarını gözet – çalışmalara dahil et: Paydaşın faaliyet ve çıktılarını takip et.

Birlikte Çalış: Üniversitenin tüm birimleri ilgili paydaş ile birlikte çalışır. İlgili tarafların beklentilerinin anlaşılması ve değerlendirilmesi yöntemi olarak, kurum içi paydaşlar beklentilerin tespit edildiği anketler ile kurum dışı stratejik paydaşlar yüz yüze görüşmeler ve toplantılar ile belirlenmiştir. Kurum dışı temel paydaşların beklentileri kanun/yönetmelik gibi yasal yaptırımlar ile doğmaktadır.

Risk Matrisi

Risk değerlendirme sırasında, olası risklerin şiddeti ile oluşma olasılıkları arasındaki ilişkiye bağlı olarak söz konusu riskler derecelendirilebilir. Risklerin ortaya çıkmasını engelleyecek olan aksiyonların şekillendirilmesi buna göre önceliklendirilmelidir.

4.Paydaşların Görüş ve Önerilerinin Alınması

Paydaş gruplara , mülakat, anket uygulamaları, atölye çalışmaları gibi uygulamalar yaparak görüş ve önerilerin alınması amaçlanmaktadır.

 • Kurumun hangi faaliyetleri ve hizmetleri sizin için önemlidir?
 • Kurumun olumlu yönleri nelerdir?
 • Kurumun geliştirilmesi gereken yönleri?
 • Kurumdan beklentileriniz?

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir